Общи условия

Общи условия за записване

Ето по какъв начин бихте могли да станете наши клиенти:

1. Като начало Вие имате възможност да направите резервация чрез попълване на резервационните бланки в нашия сайт, както и да заявите желанието си за включване в някое от пътуванията ни по телефона. В тези случаи, така направената от Вас резервация се пази до 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит. Информацията, предоставена в нашия офис е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници ( интернет, рекламни брошури, радио и тв-предавания и т.т. ).

2. Резервацията Ви се счита за окончателна само след заплащане на депозит в размер на 30 % на човек за всички пътувания. Останалата сума в размер на 70 % се заплаща минимум 7 работни дни преди датата на отпътуване.

3. Заплащането на депозит става по някой от следните начини: в брой в офиса ни или по банков път.

4. Едновременно със заплащането на депозит за Вашето пътуване е необходимо да сключим Договор за организирано туристическо пътуване в два екземпляра, единия, от които остава за Вас.

5. В срок от 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Вие или упълномощено от Вас лице да посети нашия офис, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена подробна информация относно пътуването, да бъде извършено окончателното плащане и да получите Вашите документи, освен ако предварително не сме се уговорили за друг вариант.

6. Всички останали условия и обстоятелства, свързани с Вашето пътуване, както и сроковете и неустойките при анулация, можете да прочетете в Договора за организирано туристическо пътуване.

Общи условия на „ЛЕБЕД ТУР“ ЕООД

за организирани туристически пътувания (ОУОТП)

и тяхната продажба на крайни клиенти – Потребители (Туристи)

С настоящите Общи условия се определят взаимоотношениета между „ЛЕБЕД ТУР“ ЕООД с крайните клиенти – Туристи, по повод и във връзка с продажбата на формираните от Дружеството комплексни тиристически пътувания (ТП)

Настоящите Общи условия (ОУ) имат задължителна сила за „ЛЕБЕД ТУР“ ЕООД и крайните клиенти – Потребители. Туристите удостоверяват това с подписа си на Договор за организирано туристическо пътуване (ДОТП), като същевременно с това им се предоставя екземпляр от ОУ.

І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Предмет на настоящите ОУ се явява продажбата на туристически пътувания – ТП (комплекс от основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване, транспортиране и хранене на Туристите, а също други услуги, в зависимост от целите на пътуването), предоставяни от Туроператора и оформени в туристически ваучер, на Туриста.
Конкретните условия на ТП и сроковете за неговото извършване се указват в Договора за организирано туристическо пътуване, туристически ваучер (издава се след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи, които се явяват неразривна част от сключения договор.
2. Туроператорът поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и осъществи ТП.
3. Записването на Туриста се извършва непосредствено в офиса на Туроператора. Конкретните желания на Туриста за срока на предоставяне, състава и категорията на услугите, включващи се в ТП,се отразяват в съответно съставените дакументи. Потвърждението на възможността да се предоставят на Туриста желаните от него условия, се извършва от Туроператора.
Информацията, предоставена в офиса на Туроператора е меродавна и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници. Представената от Туроператора информация за организирани пътувания, без да е сключен ДОТП, е със срок на валидност 7 дни, след което са възможни съществени промени.
4. Стойността на ТП, съответстащ на желанието на Туриста, се определя за всеки конкретен случай в USD – щатски долари, евро и/или левове. Заплащането се извършва в левове по централния курс на БНБ в деня на плащането.
Издаваният на Туриста ваучер се явява потвърждение на извършеното пълно плащане.
5. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, тиристически ваучер, застрахователната полица, препоръките за правила на поведение и лична безопасност по време на извършването на ТП.
Съпроводителните документи, оформени по установения ред, Туриста може да получи, след предварителна договорка, в офиса на Туроператора или от негов представител непосредствено преди пътуване.
В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на ютуроператора, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закона за туризма (ЗТ).
6. Когато ДОТП е сключен чрез Туристически агент (турагент), то последния предоставе на Туристите информацията по чл.28, 29, 32, 33, 35 от ЗТ, включително друга такава, предвидена в законодателството ни.
За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламация, по повод и/или във връзка с ТП, Туристите се обръщат на първо място към Турагента и само при невъзможност за решаване им към Туроператора.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА
7. Резервация се прави само след заплащане на депозит в размер на 30% на човек за всички пътувания. Останалата сума в размер на 70% зе заплаща минимум 10 /десет/ работни дни преди датата на отпътуване.
Туристът има право да извърши временна резервация, чрез попълване на резервационната бланка за ТП, включително по телефона. В такъв случай, тя се пази 2 работни дни, след което трябва да бъде потвърдена, чрез заплащане на депозит.
ДОТП обвързва „ЛЕБЕД ТУР“ ЕООД за изпалнение на задълженията му само при препотвърждение от Туроператора на направената временна резервация, в рамките на 2 работни дни. Когато междувременно е подписан договор се приема, че е сключен под отлагателно условия, с оглед очакваното потвърждение, а в случай, че липсва такова, Туроператора предлага други възможности, които Потребителят може да приеме или откаже, без да дължи неустойки или обезщетения.
8. Туристът има всички права, предвидени в ЗГ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетения, когато Туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако измененията на ТП, осъществени до неговото начало, са писмено съгласувани между двете страни, то претенции по изменението на условията на тура Туроператора не приема и не носи отговорност. В тези случаи влизат в сила условията, изложени в точка 27 от настоящите ОУ.
9. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите документи, за осъществяване на ТП.
10. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно в валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България.
11. Туристът е длъжен да заплати стойността на ТП в уговорените срокове.
12. Туристът е длъжен да спазва изискванията за лична профилактика на инфекциозните и паразитни заболявания.
13. Туристът има право в едномесечен срок, преди началото на ТП да рехвърля своите права и задължения по договора на трето лице, като уведомява писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с другите възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв.
14. Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито емена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.
15. С подписване на ДОТП Туристът декларира, че преди сключването на договора, Туроператорът му е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информацията за медицинските и санитарните изисквания, в страната/ите, в която/които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време на ТП.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА
16. Туроператорът не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт по време на ТП.
17. При дублиране на стаи от страна на хотела, Туроператорът се задължава да настани туристите в друг хотел от същата или по високакатегория, без да дължи неустойки.
18. Туроператорът извършва медицинско застраховане МЗ на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, като е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора.
Застрахователят осигурява покритие за неотложна медицинска помощ поради внезапно заболяване или злополука на застрахованото лице по време на пребиваването му в чужбина за периода, посочен в договора, а също така се извършват плащания и в случай на злополука ири траина инвалидност.
Разходите свързани със застраховането се включват в стойността на ТП.
Туристът е в правото и задължението си да се запознае подровно с предоставената му застрахователна полица. МЗ съдържа особености по отношение на малолетни и възрастни лица! По желание на Туриста, срещу допълнително заплащане, се извършва застраховка на по-високо ниво и/или Assistance. Отговорността за предоставените медицински услуги се поема изцяло от застрахователната компания.
19. Туроператорът извършва настаняването в съответното превозно средство, по реда на записване. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.
20. Туроператорът установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туроператорът има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н). Цената се променя пропорционално на извършеното поскъпване, като Туриста се уведомява своевременно за това. Туроператорът може да променя, по всяко време, сроковете и програмата на ТП, с оглед обезпечаване на туристите.
21. В случай на несвоевременно заплащане, Туроператорът има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително с други възможности и санкции, предвидени в договора и Общите условия.

ІV. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН НА РАЗПЛАЩАНИЯ
22. Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически турове се извършват от Туриста в левове:
В ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА $ – USD (ЩАТСКИЯ ДОЛАР) ИЛИ ЕВРО, ПО ОФИЦИАЛНИЯ КУРС НА БНБ КЪМ ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО.
В случай на растеж на курса на щатския долар или иврото към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% /един процент/, Туроператорът си запазва правото да изменя цената по ДОПТ.
Заплащането се извършва в офис на Туроператора, респективно Турагента, в същия, респективно най-близкия, град или по банков път – Про Кредит Банк, гр.Бупгас,
IBAN: BG06 PRCB 9230 1026 5987 19. BIC: PRCBBGSF
23. В случай на неспазване от Туриста на сроковете за заплащане на предоставените от Туроператора ТП, се дължи неустойка в съответствие с т.27.

V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ТУРОВЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
24. В изключителни случай, във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може ца извършва замяна на хотел, указан в издадените документи, с хотел, от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП. В тези случай Туриста се информира веднага, след извъшването на съответната промяна.
25. Двете страни са в правото си да поискат изменение или разваляне на сключения индивидуален договор до началота на ТПв следните случаи:
АКО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБЕЗПЕЧЕНИ УГОВОРЕНИТЕ ОТ СТРАНИТЕ СЪСТАВ И КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧВАЩИ СЕ В ТП;
АКО НЕ СЕ НАБЕРЕ МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ В ГРУПА, НЕОБХОДИМ ЗА ОСЪЩЕСТВАВАНЕТО НА ТП;
НЕПРЕДВИДЕН РЪСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ТАРИФИ, ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИЛИ ПОВИШАВАНЕТО НА ДЕЙСТАЩИТЕ СТАВКИ НА ДАНЪЦИ И НАЛОЗИ, РЯЗКОТО ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА НА НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА;
При положение, че не се набере минимален брой туристи /само ако е указан в съответната оферта/, на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 14 дни, преди началото, Туроператора, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обещетения.
26. Ако са налице условията по т.24, но страните не постигнат съгласие за съответни изменения и допълнения в договора /включително ТП/, то договора автоматически прекратява своето действие, а на Туриста се връщат заплатените от него суми.

VІ. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
27. При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат / могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от пълната стойност на ТП:
За автобусни програми:
От 30 до 15 дни преди датата на тръгване – 30% от цената на туристическото пътуване
От 14 до 8 дни преди датата на тръгване – 70 % от цената на туристическото пътуване
При 7 и по малко дни преди датата на пътуване – 100% от цената на туристическото пътуване
За самолетни програми:
До 30 дни преди датата на пътуване – 30% от цената на туристическото пътуване
От 29 до 16 дни преди датата на пътуване – 50% от цената на туристическото пътуване
От 15 до 10 дни преди датата на пътуване – 70% от цената на туристическото пътуване
при по малко от 10 дни – 100% от цената на туристическото пътуване
Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.
28. Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировачни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Туристите се уведомяват своевременно.
Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията.
Аналогично се прилага разпоредбата и в случаите, когато се използва друг вид транспорт.
При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата им, е възможно и по.често срещано, промяна в часовете на полетите. В тези случаи Туроператора не носи никаква отговорност.
29. В случай на нарушение от Туристите на действащите правила на пътуване, регистрация или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е страна от програма, както и при неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло от съответното лице – нарушител, като санкциите се заплащат от виновните лица в целия им размер.
30. Ако с решение на властите или отговорни лица на Туриста е отказана възможностто да напусне или влезе в която и да е страна от програмата, а също възможността за превоз или престой в резервиран хотел, по причини на:
ОТСЪСТВИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ ТЯХНОТО НЕПРАВИЛНО ОФОРМЛЕНИЕ;
НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЯВАНЕТО БЕЗПОКОЙСТВО НА ОСТАНАЛИТЕ ХОРА;
СЪСТОЯНИЕ НА АЛКОХОЛНО ОПИЯНЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕТО НА ДРУГИ ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ;
ДРУГИ, СВЪРЗАНИ С АКТ, ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, НА КОМПЕТЕНТНИ ИЛИ ОТОРИЗИРАНИ ЛИЦА ИЛИ ОРГАНИ, СЪОТВЕТНАТА ДАЪРЖАВА,
Туроператорът не отговаря за превоза и/или престоя в хотела.
Туроператорът не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 /тридесет/ минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, В този случай стойността на туристическата услуга на Туриста не се връща, като последния заплаща допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално /неетично поведение.
31. В случай, че Туристът не се яви в часа и мястото за началото на ТП или прекрати по свое желание тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквато и да е сума. В този случай, клиентът сам урежда заминаването и/или връщането си.
32. В случай, че ТП не може да бъде осъществено или се прекъсне по вина на Туриста, като за извършването му се изисква издаването на каквато и да е виза или други необходими документи, респективно разрешителни документи, то в допълнение към санкцията на т.27 настъпва следната отговорност:
АКО ДОКУМЕНТИТЕ НА ТУРИСТИТЕ НЕ СЕ ЗАНЕСАТ ОТОРИЗИРАНИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СЛУЖБИ,СТОЙНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ПО ОФОРМЯНЕТО НА ВИЗАТА СЕ ВРЪЩАТ ИЗЦЯЛО;
АКО КЪМ МОМЕНТА НА ОТКАЗ ОТ ТП ВИЗАТА Е ПОСТАВЕНА В ПАСПОРТА, СТОЙНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ПО ОФОРМЯНЕТО НА ВИЗАТА НЕ СЕ ВРЪЩАТ;
АКО НА ТУРИСТА Е ОТКАЗАНО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ВИЗА ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ТУРОПЕРАТОРА ПРИЧИНИ, СТОЙНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ПО ОФОРМЯНЕТО НА ВИЗАТА СЕ ВРЪЩАТ, КАТО СЕ УДЪРЖА СТОЙНОСТТА НА КОНСУЛСКИЯ СБОР;
33. Туроператорът не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието / напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели/ при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването /маршрут, времетраене, часове на полети, таги на отпътуване и т.н./ в границата от 30 дни преди датата на земинаване.
34. Туроператорът не носи отговорност за промяна в датата на отпътуване вследствие закъснение при издаване на виза или за промяна на маршрута вследствие отсаз при издаване на виза за някоя от страните на пътуване.
35. Туроператорът не отговаря за багажа на Туриста /изчезване, загубване, повреждане и т.н./, нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.
36. Туроператорът не носи отговорност и не обезщитява вреди за събития, които са вследствия свободния избор на туристите за прекарване на времето си / екскурзии,посещения на музеи, забележителности и т.н./.
37. Отговорността на Туроператорът пред туриста е ограничена до списъка от услуги, уговорени в ТП. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на Туриста се връща разликата да стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведението и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престоя или пътуване до мястото на започване на ТП.
Сумата, изплащана от Туроператора в качеството си на обещететие за вреди, не може да превишава стойността на ТП.
При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничва да предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ
38. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно, а при обективна невъчможност – при първа такава, да уведоми и запознае Туроператора, с възникналия проблем, с оглед своевременното оказване на съдействие.
39. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на място, където е снанало произшестието, като се състави констативен Протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.
40. Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнение на ТП, трябва да се извършат пред Туроператора в продължение на 10 /десет/дни от момента на завършване на ТП.
41. Рекламацията се извършва от Туриста в писмен вид, с прилагането на съответните доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи.
Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус.
Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на 1 един месец, считано от атата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.
42. За рекламации, подадени от Туриста, при нарушаване на ОУ, Туроператорът не престърва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяването на регресни права или искания към Туроператора.
Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност по съдебен ред.

VІІІ. ФОРС-МАЖОР
43. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от тях с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.
44. Към обстоятелства на непреодолима сила в частност се отнасят: пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателна и изпълнителна власт, изменението на митническите и погранични правила, препядстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционна политика,други обстоятелства извън разумния контрол на страните. Срокът за изпълнение на задълженията се отлага съразмерно на времето, в течение на което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства продължат повече от 14 дни, всяка от страните има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по настоящия договор и в този случай нито една от страните няма да има право на обещетение от другата страна за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.
45. Страната, за която се е създала невъзможност за изпълнение на задълженията си по настоящия договор е длъжна, за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препядстващи изпълнението на задълженията, в течение на 48 часа да извести другата страна. Несвоевременното известяване лишава за в бъдеще страната от правото да се позовава ва форс-мажорни обстоятелства.
46. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава за изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия котрагент /туроператор, хотилиер, превозвач и т.н./ в 10 дневен срок от получаването и.
47. Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства и тяхната продължителност ще служат документите, издавани от съответните компетентни органи.

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
48. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършва в офиса на Туроператора, където е сключен договора, респективно – посочените от Туриста адрес, телефон или e-mail.
49. Всички изменения и допълнения между „ЛЕБЕД ТУР“ ЕООД и Туриста, в допълнение към сключения договор, се оформят в писмен вид, с подписи на страните или техните упълномощени представители.